Canada Goose Belgique Mbt Chaussures Adidas Jeremy Scott Belgique oakley pas cher christian louboutin bruxelles


Sanl� Mimarl�k

1990 y�l�nda Y.Müh.Mim. Y�lmaz Sanl� taraf�ndan kurulan Sanl� Mimarl�k, 1953 y�l�nda ba�lad��� mimarl�k serüveninin son dönemini temsil eder. Y�lmaz Sanl�’n�n ö�retim görevlisi ve konkur mimar� olarak ad�m att��� Türkiye mimarl���na katk�lar� son derece de�erlidir. Prof Dr. Zafer Ertürk’in vurgulad��� gibi bu katk�lar�n ba��nda belki de kendine özgü bir biçim ve mimari anlat�m dili geli�tirmi� olmas�d�r.  Ben k�z� olarak ise onun mimarl���n� yak�ndan tan�ma ve ondan sürekli bir �eyler ö�renme ayr�cal��� ile 1990-2005 y�llar� aras�nda Sanl� Mimarl�k’ta görev ald�m. 2005 y�l�ndan itibaren ise Y�lmaz Sanl� ilkeleri do�rultusunda  Sanl� Mimarl�k ad� alt�nda mimari proje üretmeye devam etmekteyim.
» Devam�

Hakk�m�zda

 

  • Client Name
  • Client Name
  • Client Name
  • Client Name
  • Client Name
  • Client Name
  • Client Name
  • Client Name
  • Client Name

Haberler

06KASIM13


�stanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde 06 Kas�m 2013- 27 Kas�m 2013 tarihleri aras�nda Y�lmaz Sanl� Tasar�m Sergisi düzenlenmi�tir. 
http://www.ikusag.com/detay.php?master=101
“Y�lmaz Sanl� Tasar�m Sergisi
Y�lmaz Sanl�
06 Kas�m 2013 / 27 Kas�m 2013
�KÜ Sanat Galerisi”

“ �KÜSAG’�n yedinci, yeni sanat sezonumuzun ise ikinci sergisinde Tasar�mc� Y�lmaz Sanl�’n�n eserlerini sanatseverlerle bulu�turman�n heyecan�n� ya��yoruz.2005 y�l�nda kaybetti�imiz Y�lmaz Sanl�, ya�am�n� her daim okuyarak, ara�t�rarak, dü�ünerek, seyahat ederek beslemi� bir mimar… �çsel zenginli�ini mimari projelerine ba�ar�yla yans�tm�� çok de�erli bir tasar�mc�. Gülhane Askeri T�p Fakültesi, Suadiye Özdemiro�lu Yal�s� ve y�k�lan Maçka Oteli olmak üzere hastane, okul, spor tesisi, stadyum, otel, tatil köyü, i�, al��veri� ve kültür merkezleri, restoran, an�t mezar farkl� tür ve 
ölçeklerdeki yap�larda imzas� bulunan Mimar Y�lmaz Sanl�’y� eserleriyle �KÜSAG’da a��rlamak, anmak bizler için büyük bir onur.”

08 A�U 07
6. Uluslararas� Space Syntax Sempozyumu 12-15 Haziran 2007 tarihlerinde Istanbul Teknik �niversitesi Ta�k��la binas�nda ger�ekle�tirilmi�tir. Bu sempozyumda Suzan Sanl� Esin, Y�lmaz Sanl�'ya ait ev planlar�ndaki mekansal �zelliklerin, mekan sentaks� y�ntemiyle analiz edildi�i bir bildiri sunmu�tur.
www.spacesyntaxistanbul.itu.edu.tr

22 MAY 08

HERA-C: Housing, Education, Research, and Advisory Center, EMU, Gazima�usa, Kuzey K�br�s'da 20-22 May�s 2008'de yap�lan "Doctoral Studies on Housing" Sempozyumunda Suzan Sanl� Esin �.T.� Mimarl�k Fak�ltesi'nde tamamlamak �zere oldu�u doktora tezi ile ilgili bir bildiri sunmu�tur.
Poster1   Poster2   Poster3

28 EK�M 09


Y.Mimar Suzan SANLI Esin �T�. Mimarl�k Fak�ltesi Mimarl�k B�l�m� Bina Bilgisi program�nda Prof. Dr. G�ls�n Sa�lamer ve Yard. Do�. Dr. Pelin Dursun dan��manl���nda haz�rlad��� doktora tezini tamamlam��t�r. Prof. Dr. Zafer Ert�rk (�K�), Do�. Dr. T�rkan Uraz (EMU), Prof. Dr. Ahsen �zsoy (�T�), Do�. Dr. B�lent Tanju (YT�), Yard. Do�. Dr. Meltem Aksoy (�T�)' dan olu�an j�ri taraf�ndan doktora tezi ba�ar�l� bulunarak doktor �nvan�
alma hakk�n� kazanm��t�r.

Youth Nike Roshe Run Shoes images of nike roshe one shoes New Balance Women Elite 580 nike air max for mens womens New Balance 580 Tonal Pack when do stephen curry 3 shoes come out buy cheap ua curry 1 womens online cheap nike air max 95 with high quality 100 % Real Authentic Jordans Images of under armour curry two low bay area lebron james 13 eBay asics tiger mexico 66 Images of nike free run stephen curry shoes kids nike roshe one women's new balance 580 Foot Locker nike air force 1 flyknit eBay wholesale new balance 574 adidas zx 750 for cheap discount adidas neo India