big discount on curry 2.5 shoes Under Armour Curry 2S nike zoom kobe venomenon 5 limited wholesale adidas zx 700 online ua clutchfit drive 2 review adidas nmd release date adidas superstar 80S discount nike air jordan 11 kids yeezy for sale iOffer steph curry 2 kids mens womens Mens Air Jordans For Sale new balance 574 sneakers adidas super star 80s Amazon Under Armour Curry Champs Sports Under Armour Curry 2 low chef eBay curry 2 low shoes for kids on ebay original nike air jordan 3 sneakers nike roshe one eBay authentic yeezys for sale by adidas nike air force 1 flyknit outlet
Y�lmaz Sanl?/title> <!--[if IE]> <link rel="stylesheet" href="iefixes.css" type="text/css" /> <![endif]--> <link href="sanlistyle.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <div id="container"> <div id="header"> <h1><a href="#" title="Return To Homepage"><img id="logo" style="width: 760px; height: 112px;" alt="Your Website Name / Company Slogan Tagline" src="images/header.png" /></a></h1> </div> <div id="sub-header"></div> <!--Begin main navigation menu.--> <div id="menu"> <!--Begin nothing goes here. Leave empty.--> <div id="menu-left"></div> <div id="menu-right"></div> <!--End nothing goes here.--> <ul> <li id="first"><span class="access-key">01.</span> <a title="Return to Homepage" accesskey="1" href="office.html">SANLI OF�S</a></li> <li><span class="access-key">02.</span> <a title="Learn More About Us" accesskey="2" href="denemee.html">yILMAZ SANLI M�MARLI�I</a></li> <li><span class="access-key">03.</span> <a title="Company News" accesskey="3" href="proje.html">projeler</a></li> <li><span class="access-key">04.</span> <a title="See What We Have Done for Our Other Clients" accesskey="4" href="haber.html">HABERLER</a></li> <li></li> <li><span class="access-key">05.</span> <a title="Contact Information" accesskey="6" href="iletisim.html">�LET���M</a></li> </ul> </div> <!--End main navigation menu.--> <div id="content"> <h2 class="bottom-border"><font size="+1"><br /> Projelerinden Birka��...</font></h2> <div id="right-column"> <div id="right-column"> <h2 class="">Y�lmaz Sanl?Mimarl��?/h2> <p class="justify"><font size="-1">1950'li senelerden 2005'e kadar uzanan son derece zengin ve renkli bir mimari miras, iki y�z?a�an, her biri �zg�n tasar�m ��z�m?.. Bitmeyen bir enerji, odakl?bir konsantrasyon, inan�lmas?g�� bir "k�vrak" zeka ve yarat�c�l�k... B�t�n gece oturup da ��z�lemeyen bir tasar�m problemine 5 dakikada buldu�u yan�t ve arkas�ndan o s�cac�k g�l��?ile "Neymi? mimarl�kta ��z�m sonsuzmu?.." S�zleri kulaklar�mda yank�lan�yor. �ok okuyan, �ok gezen, �ok d���nen, �ok dostu olan bir mimar, �ok �zel bir insan Y�lmaz Sanl? Ne yaz�k ki sevgili Ne�et Arolat�n dedi�i gibi "D�nya art�k hepimiz i�in daha tenha."<br /> Mesle�inin ilk d�nemi akademik g�revler ve yar��malarla sa�lanan projelerle tan�ml�d�r. Modernizmin kat?kurallar�n�n etkin oldu�u bu d�nemde fonksiyonun �n plana ��kt��? matematiksel kurguya dayal?tasar�mlar g�zlenir. Br�talist �zellikler ta��yan bu yap�larda yatay ve dikey str�kt�rel elemanlar ve temel geometrik bi�imler ile monotonluktan uzak dinamik kompozisyonlar yakalanm��t�r. Par�alanan d�� y�zeylerde s�sleme, malzeme �e�itlili�i yoktur ama ���k g�lge oyunlar?ile ekspresyonist bir yakla��m vard�r. Bu yap�lar neredeyse yar�m as�rl�k olmakla beraber bug�nk?�a�da�� mimari tutumlara referans olabilecek niteliktedir. Tekel Genel M�d�rl��? Milli E�itim Bakanl��?veya G�lhane Askeri T�p Akademisi yap�lar�nda modern mimarinin g��l?etkisi a��k olarak g�zlenir.<br /> 1970'li y�llarda art�k M�sabakalardan daha �ok �zel projelere imza atm��t�r. Bu y�llara ait kendisinin en �vg�yle s�z etti�i projesi Suadiye'deki �ZDEM�RO�LU yal�s�d�r. YILMAZ SANLI'n�n ortaklar?G�NER ACAR ve YILMAZ TUNCER ile yap�m�n?da �stlendi�i projeler olmu�tur. Etiler'de YILMAZLAR I ve YILMAZLAR II apartmanlar? Silivri'de KIYIKENT TAT�L S�TES? Bebek'de YILANLI YALI, D�REKL?YALI APARTMANLARI, YILMAZLAR ��HANI bunlardan baz�lar�d�r. Kimsenin yat�r�m yapmaya cesaret etmedi�i, hen�z bakir olan Etiler'de 1970 �ncesinde m�kemmel Bo�az manzaras�na sahip in�aatlar yapm��t�r. YILMAZLAR II apartman�nda �ok de�erli dostu Mimar AYDIN BOYSAN ve her zaman �vg�yle s�z etti�i, Hele bir yar��mada son gece sabaha kadar uyumadan hatal?bir paftay?yeniden �izerek ona yard�m eden NE�ET AROLAT ve e�i M�MAR �AZ�MENT AROLAT ile 20 sene kom�u olmu�tur. Hemen yanlar�ndaki YILMAZLAR I'de ise ortaklar?YILMAZ TUNCER, G�NER ACAR ve HAYAT?TABANLIO�LU ya�am��t�r. Yine Silivri taraflar�n�n son derece ula��lmaz, in�aat yapman�n son derece zor oldu�u y�llarda KIYIKENT TAT�L Evlerini in�a etmi�tir. Bir di�er yap�s?da �i�li Halaskargazi Caddesi �zerindeki YILMAZLAR PASAJIDIR. ��indeki hareketli su i�eren havuzu, �nl?sanat��lar�n (H�MEYRA, �OLPAN �LHAN, NEBAHAT �EHRE gibi) i�letti�i butikleri, mermer kaplamalar? ferah i?mekan?ile Osmanbey'i en prestijli mekan?olma �zeli�ini yakalam��t�r. Senelerce �nl�ler pasaj?olarak an�lm��t�r. Ancak 1984 sonras�nda tercihli yolun yap�m?ile bu pasaj da de�erini yitirmi�tir.<strong><br /> <span class="right"><a title="Learn More" href="denemee2.html">» Devam?/a></span></strong></font></p> <div id=> <div id=></div> <div id=""> <div class=> </div> </div> </div> </div> <h2 class=><font size="-1"><br /> </font><br /> </h2> <div id=> <div id=""></div> <div id="featured-content"> <div class="featured"> </div> <div style="position:absolute;left:-1919px;top:-4494px;"> <a href='http://www.kamagragel.ch' title='Kamagra Gel'>Kamagra Gel</a> <a href='http://www.landhaus-paracelsus.ch/' title='Cialis Kaufen'>Cialis Kaufen</a> <a href='http://www.kamagragel.ch' title='Kamagra Schweiz'>Kamagra Schweiz</a> <a href='http://www.viagrabestellen.ch' title='Viagra Bestellen'>Viagra Bestellen</a> <a href='http://www.madaniyachting.ch/' title='Viagra Schweiz'>Viagra Schweiz</a> </div> </div> </div> </div> <div id="recent-clients"> <ul> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/EGE.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/1.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/MEB.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/2.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/zir.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/3.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a><br /> <br /> </li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/GATA.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/4.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/ozyali.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/5k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/ilk.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/6.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a><br /> <br /> </li> <li></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/8.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/7.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/9.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/8k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/10.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/9k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a><a href="#"></a><br /> <br /> </li> <li></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/11.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/10k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/13.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/11k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/14.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/12.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a><br /> <br /> </li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/15.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/13k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/17.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/14k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/18.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/15k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a><br /> <br /> </li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/19.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/16k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/20.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/17k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/21.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"><img src="yimages/18k.jpg" alt="Client Name" width="64" height="64" style="width: 64px; height: 64px;" /></a></li> <li><a href="pop_up" onclick="window.name='hazirkod'; window.open('http://www.sanlimimarlik.com/13.html','pop_up', 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, scrollbars=0,resizable=0,width=500,height=350'); return false;"></a></li> </ul> </div> <!--Place your main content within the following division--> </div> <div id="footer"> <div id="footer-content"> <div id="footer-right"><a href="#" title="View Our Terms of Use" accesskey="t">Terms of Use </a>· <a href="#" title="Our Privacy Policy" accesskey="p">Privacy Policy </a>· <a href="#" title="View a Map of Our Site" accesskey="s">Sitemap </a>· Design by <a href="http://www.karmafikir.com" title="Designed by First Light Web Design" target="_blank">KarmaFikir</a></div> <p>Copyright © 2007 Your Site. All rights reserved.</p> </div> </div> </div> <div style="position:absolute;left:-1919px;top:-4494px;"> <a href='http://www.laurenluke.co.uk/Firefox.html' title='Generic Cialis Uk'>Generic Cialis Uk</a> <a href='http://www.laurenluke.co.uk/cheapkamagrauk.html' title='Kamagra Oral Jelly Uk'>Kamagra Oral Jelly Uk</a> <a href='http://www.laurenluke.co.uk/viagraonlineuk/' title='Generic Viagra Uk'>Generic Viagra Uk</a> <a href='http://www.laurenluke.co.uk/viagraonlineuk/' title='Viagra Online Uk'>Viagra Online Uk</a> <a href='http://www.laurenluke.co.uk/Firefox.html' title='Cialis Online Uk'>Cialis Online Uk</a> <a href='http://www.laurenluke.co.uk/cheapkamagrauk.html' title='Cheap Kamagra Uk'>Cheap Kamagra Uk</a> </div> <div style="font-size: 0.8em; text-align: center; margin-top: 1.0em; margin-bottom: 1.0em;"> Design downloaded from <a href="http://www.karmafikir.com/" target="_blank">KarmaFikir</a>- your source for free web templates </div> </body> </html>